چارت اداری

محمد مهدي خاني زاده بهابادي
فرماندار بهاباد
محمد هوشمند بهابادی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد
حسین دشتی
بخشدار آسفیچ
حسین زینلی
بخشدار مرکزی بهاباد