چارت اداری

علیرضا تیموری
فرماندار بهاباد
محمد باقری
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری
عباس شیرریز
بخشدار مرکزی
مرتضی محی الدینی
بخشدار آسفیچ