• شرح وظايف بخشدار

  بخشداری ها 

  الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

  • 1- اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش
  • 2- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری
  • 3- شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش
  • 4- شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

  ب ) امور نظارت و بازرسی

  • 1- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
  • 2- سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی
  • 3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .
  • 4- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

  ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

  • 1- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
  • 2- تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش
  • 3- بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری
  • 4- پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش
  • 5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

  د ) امور اجتماعی :

  • 1. رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .
  • 2. تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه .
  • 3. پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش
  • 4. دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش
  • 5. برقراری ارتباط نزدیك با مئولین بخش
  • 6. تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
  • 7. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش
  • 8. بررسی نیازها و مشكلات روستائیان
  • 9. انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق
 • شرح وظايف بخشداريها

  بخشداری ها 

  الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

  • 1- اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش
  • 2- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری
  • 3- شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش
  • 4- شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

  ب ) امور نظارت و بازرسی

  • 1- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
  • 2- سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی
  • 3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .
  • 4- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

  ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

  • 1- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
  • 2- تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش
  • 3- بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری
  • 4- پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش
  • 5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

  د ) امور اجتماعی :

  • 1. رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .
  • 2. تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه .
  • 3. پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش
  • 4. دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش
  • 5. برقراری ارتباط نزدیك با مئولین بخش
  • 6. تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
  • 7. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش
  • 8. بررسی نیازها و مشكلات روستائیان
  • 9. انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق