به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ سرپرست بخشداری در جلسه ای با سرپرست مركز بهداشت شهرستان میزان اجرای مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشكی یزد در مورد بخش آسفیچ را بررسی نمود.

در این جلسه سرپرست مركز بهداشت شهرستان در مورد استقرار پزشك با بیتوته شبانه روزی در مركز بخش اظهار داشت: پزشك مورد نظر تعیین شده و ابلاغ وی نیز صادر گردیده و به زودی در بخش مستقر خواهد شد و سایر مصوبات نیز در دست اقدام می باشد.