علیرضا تیموری
 فرماندار بهاباد

تمامی فرمانداران

احمد قاسمي بهابادي
تاریخ انتصاب : 1388/11/12
تاريخ پايان مسئوليت : 1390/04/15
محمد رضا هدائي
تاریخ انتصاب : 1390/08/29
تاريخ پايان مسئوليت : 1391/10/20
مصطفي سالاري
تاریخ انتصاب : 1392/01/08
تاريخ پايان مسئوليت : 1392/12/26
عباس اقبال بهابادي
تاریخ انتصاب : 1392/12/27
تاريخ پايان مسئوليت : 1396/11/08
محمد مهدي خاني زاده بهابادي
تاریخ انتصاب : 1396/11/09
تاریخ پایان مسئولیت: 1400/10/05