برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون رعایت حریم جاده روستاها

جلسه ای به منظور هماهنگی پیرامون رعایت حریم جاده روستاها با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، روسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، برق و آبفا در محل دفتر بخشداری مرکزی تشکیل و تصمیماتی اتخاذ گردید .