اجرای طرح ملی غربالگری فشار خون در بخشدار آسفیج
همزمان با سراسر كشور طرح ملي غربالگري و تعيين تناسب وزن ايرانيان در تاريخ 15/02/92 در بخشداري آسفيچ انجام شد.
در قالب اين طرح كارشناسان مركز بهداشتي درماني آسفيچ با حضور در بخشداري آسفيچ نسبت به اندازه گيري فشار خون و تناسب بدني پرسنل بخشداري اقدام و در اين مورد توضيحاتي نیز بیان نمودند.