فاز یک مرمت آسیاب آبی بهاباد شروع شد که در این پروژه عملیات های خاک برداری، مرمت دیوارها، اجرای سقف، احداث پله ها، تعمیر و راه اندازی تنوره اجرا خواهد شد.
بنای فوق الذکر یکی از آسیاب های چهارگانه پایین، میانه، بالا و سید می باشد که عملیات مرمت مربوط به آسیاب میانه است.