محمدمهدی خانی زاده بهابادی
فرماندار شهرستان بهاباد
 
*****