آسمان شب و ستاره ها در بهاباد

"تاریکترین نقطه خاورمیانه"