تشکيل کميته انطباق بخشداری آسفیچ

مصوبات شوراهاي بخش آسفيج در تاريخ 18 اسفند در کميته انطباق مورد بررسي قرار گرفت.