به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ؛ سرپرست بخشداري با حضور در مركز بهداشتي درماني بخش از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين مركز قرار گرفت.

"حسين زينلي" در اين بازديد ضمن تشكر از تلاش هاي كارمندان اين مركز، توجه جدي به مسائل بهداشتي و درماني مردم را خواستار شد.