بازدید فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ادارات از روستای شمال آباد