کلیپ تصویری؛ 
مهمترین پروژه ها در زمینه زیر ساخت های ورزشی
اجرا شده یا در حال اجرای شهرستان بهاباد 
فروردین 1397 تا مرداد 1400


دانلود فیلم