کلیپ تصویری؛ 
مهمترین پروژه های صنعتی و اشتغالزایی اجرا شده یا در حال اجرای شهرستان بهاباد 
از فروردین 1397 تا مرداد 1400 


دانلود فیلم