نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مركزی بهاباد اعلام شد

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ پس از شمارش آراء 13 شعبه اخذ رأی، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مركزی بهاباد به شرح ذیل می باشد:

 

روستای احمدآباد

1- آقای علی اصغر خوش خوش آبادی نام پدر حسن دارای 306 رای

2- آقای سیدحمزه حسینی ندنی نام پدر سید محمود دارای 303 رای

3- آقای علیرضا رستگار احمدآبادی نام پدر حسین دارای 302 رای

4- آقای حسین دهقان بهابادی نام پدر علی دارای 208 رای

5- آقای حسن كارگر دهنودشتی نام پدر علی دارای 173 رای

6- آقای محمد ولی نژاد احمدآبادی نام پدر حسین دارای 162 رای

7- آقای حسن دهقان بهابادی نام پدر علی دارای 108 رای

 

روستای كریم آباد

1- آقای احمد رضائی كریم آبادی نام پدر علی دارای 174 رای

2- آقای عباس دهقان نام پدر رزاق دارای 138 رای

3- آقای حبیب اله جنائی كریم آباد نام پدر محمد دارای 95 رای

4- آقای محمدرضا پوررضائی نام پدر محمد دارای 77 رای

5- آقای احمد ولی زاده خیرآباد نام پدر محمد دارای 75 رای

6- آقای محمد توكلی كمكوئی نام پدر ماشالله دارای 73 رای

 

روستای رحیم آباد

1- آقای حسین كارگرخیرآباد نام پدر حسن دارای 36 رای

2- خانم فاطمه محمدی علی آباد نام پدر حسین دارای 26 رای

3- آقای حسین كارگرخیرآباد نام پدر اكبر دارای 18 رای

4- آقای عباس عسكری علی آباد نام پدر حسین دارای 9 رای

5- آقای علی اصغر كارگر خیرآباد نام پدر حسن دارای 8 رای

6- آقای بمانعلی عسكری علی آباد نام پدر محمد دارای 3 رای

7- آقای عباس كارگر خیرآباد نام پدر حسن دارای 1 رای

 

روستای گرگین آباد

1- آقای حسن حیدری دهنودشت نام پدر محمد دارای 106 رای

2- آقای علی عبداللهی دهنودشت نام پدر حسن دارای 101 رای

3- آقای حسین حیدری نام پدر محمدرضا دارای 76 رای

4- آقای محمد حیدری نام پدر حسن دارای 63 رای

5- آقای حسن حیدری پوراحمدآبادی نام پدر علی دارای 55 رای

6- آقای حسن حیدری دهنودشت نام پدر حسین دارای 22 رای

 

روستای دهنودشت

1- آقای حسین ابراهیمی دهنودشت نام پدر اكبر دارای 44 رای

2- آقای سیدحسین هاشمی احمدآبادی نام پدر سیدعلی دارای 44 رای

3- آقای سیدمسیب سیدحسینی بهابادی نام پدر سیدمحسن دارای 41 رای

4- آقای اصغر دهقان بهابادی نام پدر علی دارای 35 رای

5- آقای محمدرضا جنائی احمدآباد نام پدر محمد دارای 22 رای

6- آقای عباس دهقان بهابادی نام پدر اصغر دارای 14 رای

 

روستای خیرآباد:

1- آقای عباس عسكری خیرآباد نام پدر اصغر دارای 39 رای

2- آقای احمد عباسی جعفرآباد نام پدر حسین دارای 34 رای

3- آقای حسن عسكری خیرآباد نام پدر حسین دارای 23 رای

4- آقای عباس حاجی عبداللهی رحیم آبادی نام پدر حسین دارای 20 رای

5- آقای حسن كارگرخیرآباد نام پدر حسین دارای 17 رای

6- آقای محمد ولی زاده نام پدر جواد دارای 16 رای

 

روستای علی آباد ملاعلیرضا

1- آقای علیرضا عسكری خیرآباد نام پدر حسین دارای 93 رای

2- آقای عباسعلی رضائی پور نام پدر حسن دارای 56 رای

3- خانم زهرا محمدی علی آباد نام پدر علی دارای 52 رای

4- آقای محمدجواد رضائی پورعلی آباد نام پدر حسین دارای 48 رای

5-  آقای محمود خیراندیش شوركی نام پدر حسین دارای 44 رای

6- آقای محمد محمدی علی آبادی نام پدر حسن دارای 43 رای

 

روستای ده محمدرفیع

1- آقای حبیب كارگرخیرآباد نام پدر حسن دارای 38 رای

2- آقای حسین نجفی نام پدر محمد دارای 28 رای

3- آقای عبدالرضا حاجی زاده ده رفیعی نام پدر حسن دارای 17 رای

4- آقای حسین حاجی زاده ده رفیعی نام پدر محمدباقر دارای 10 رای

5- آقای محمد حاجی زاده ده رفیعی نام پدر اكبر دارای 4 رای

6- آقای حسین نجفی نام پدر علی دارای 1 رای

 

روستای دهنوملااسماعیل

1- آقای غلامرضا كارگرخیرآباد نام پدر حسن دارای 83 رای

2- آقای نظرعلی اسماعیلی حسین آبادی نام پدر محمدحسین دارای 82 رای

3- آقای احمد اسماعیلی خیرآبادی نام پدر حسن دارای 41 رای

4- آقای علی اسمعیلی حسین آبادی نام پدر حسن دارای 40 رای

5- آقای عبدالرضا اسمعیلی حسین آبادی نام پدر نظرعلی دارای 36 رای

6- آقای ابوالفضل كارگرخیرآباد نام پدر محمد دارای 28 رای

 

روستای جعفرآباد

1- آقای علی اكبر قاسمی نام پدر حسین دارای 37 رای

2- آقای محمد قاسمی نام پدر حسین دارای 30 رای

3- آقای محمد محمدی علی آباد نام پدر حسین دارای 27 رای

4- آقای علی اصغر قاسمی چله خانه نام پدر رجبعلی دارای 24 رای

5- آقای علی اكبر قاسمی چله خانه نام پدر محمد دارای 14 رای

6- خانم زهرا زارعی جلال آبادی نام پدر حسن دارای 10 رای

7- آقای علی اصغر قاسمی نام پدر محمد دارای 9 رای

8- خانم فاطمه قاسمی چله خانه نام پدر حسن دارای 3 رای

 

روستای درب هنز

1- آقای اصغر اسمعیل نژادفضل آبادی نام پدر حسین دارای 47 رای

2- آقای محمدرسول صبوحی نام پدر عبدالصمد دارای 36 رای

3- آقای مهدی زینلی درب هنزی نام پدر حسین دارای 35 رای

4- آقای سعید مهدوی سنجدك نام پدر حسین دارای 22 رای

5- آقای علی اكبر اسماعیل نژاد نام پدر حسین دارای 21 رای

6- آقای عباس زینلی درب هنزی نام پدر حسین دارای 18 رای

7- آقای مهدی اسمعیلی نژادفضل آبادی نام پدر اصغر دارای 17 رای

8- آقای علی اكبر رضائی نام پدر رضا دارای 11 رای

9- آقای حسین اسمعیلی نژاد نام پدر اصغر دارای 8 رای

 

روستای فضل آباد

1- آقای محمدجواد فلاح نام پدر علی دارای 70 رای

2- آقای حسن فلاح فضل آبادی نام پدر علی دارای 58 رای

3- آقای محمد مازرینی نام پدر حسین دارای 29 رای

4- آقای حسین اكبری نام پدر علی دارای 28 رای

5- آقای حسین منصوریان نام پدر رجبعلی دارای 28 رای

6- آقای حسینعلی مازرینی نام پدر محمد دارای 26 رای

7- آقای حسین درندی نام پدر محمد دارای 21 رای

8- آقای حسین فلاح فضل آبادی نام پدر غلامرضا دارای 15 رای

 

روستای پرك

1- آقای سعید ملاحسنی بوئی آباد نام پدر حسین دارای 70 رای

2- آقای محمودرضا عابدینی سنجدكی نام پدر اكبر دارای 67 رای

3- آقای جمال كرمی بوئی آباد نام پدر علی دارای 66 رای

4- آقای ابوالحسن عبداللهی بوئی آبادی نام پدر محمد دارای 66 رای

5- آقای محمد رحیمیان نام پدر حسین دارای 65 رای

6-  آقای حسن خانی پركی نام پدر نجف دارای 55 رای

7- آقای صمدالله عبداللهی بوئی آبادی نام پدر محمد دارای 54 رای

8- آقای هادی عابدینی سنجدكی نام پدر اكبر دارای 20 رای

9- آقای رضا رحیمیان نام پدر حسن دارای 19 رای

10- آقای محمدرضا عفتی بهابادی نام پدر غلامرضا دارای 5 رای

 

روستای سنجدك

1- آقای علی خانی پركی نام پدر حسین دارای 117 رای

2- آقای اكبر عبداللهی بوئی آبادی نام پدر غضنفر دارای 117 رای

3- آقای علی عبداللهی سنجدكی نام پدر حسن دارای 71 رای

4- آقای مهدی اسكندری سنجدك نام پدر حسین دارای 70 رای

5- آقای كاظم فلاح فضل آبادی نام پدر محمد دارای 60 رای

 

روستای زاركوئیه

1- آقای سیدعلی اصغر میرمحمدی زاركوئی نام پدر سیدحسین دارای 60 رای

2- آقای جواد اسمعیلی هرمیزی نام پدر اكبر دارای 41 رای

3- آقای سیدمحمدرضا میرمحمدی زاركوئیه نام پدر سیدحسن دارای 34 رای

4- آقای حسن برزگر زاركوئی نام پدر محمد دارای 31 رای

5- آقای علی ظهیری نام پدر تقی دارای 27 رای

6- آقای محمدتقی ظهیری نام پدر علی دارای 10 رای