نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آسفيچ اعلام شد

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ پس از شمارش آراء 15 شعبه اخذ رأی، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آسفيچ به شرح ذیل می باشد:

 

روستای آسفیچ

1- آقای محمودرضا توكلی كمكوئی نام پدر علی دارای 212 رای

2- آقای عباس تیموری آسفیڃی نام پدر علی دارای 162 رای

3- آقای محسن صالحی آسفیڃی نام پدر منصور دارای 129 رای

4- آقای سیدعلی اصغر موسوی آسفیڃی نام پدر سیدمحمدتقی دارای 122 رای

5- آقای عباس تیموری آسفیڃی نام پدر علی دارای 109 رای

6- آقای علی تیموری آسفیجی نام پدر ماشاالله دارای 109 رای

7- آقای مرتضی صالحی آسفیڃی نام پدر رضا دارای 65 رای

8- آقای سیدعلی موسوی آسفیڃی نام پدر سید اسدالله دارای 49 رای

9- آقای عزت اله تیموری آسفیڃی نام پدر محمد دارای 35 رای

10- آقای علی اصغر توكلی كمكوئی نام پدر جواد دارای 9 رای

11- آقای عباس توكلی آسفیڃی نام پدر علی دارای 0 رای

 

روستای كمكوئیه

1- آقای مهدی توكلی كمكوئی نام پدر محمد دارای 97 رای

2- آقای احمد توكلی كمكوئی نام پدر اسدالله دارای 80 رای

3- آقای اكبر توكلی كمكوئی نام پدر علی دارای 70 رای

4- آقای محمدعلی توكلی كمكوئی نام پدر اكبر دارای 66 رای

5- آقای احمد توكلی كمكوئی نام پدر عبدالله دارای 61 رای

6- آقای پنجعلی توكلی كمكوئی نام پدر حسن دارای 59 رای

7- آقای حسین توكلی كمكوئی نام پدر عسكر دارای 43 رای

8- آقای حسین توكلی كمكوئی نام پدر اصغر دارای 32 رای

9- آقای علی اكبر توكلی كمكوئی نام پدر حسین دارای 26 رای

 

روستای ده علی آسفیچ

1- آقای ماشاءاله تیموری اسفیجی نام پدر اكبر دارای 34 رای

2- آقای علی تیموری آسفیڃی نام پدر حبیب دارای 34 رای

3- آقای حسین تیموری آسفیڃی نام پدر رمضان دارای 29 رای

4- آقای سعید تیموری آسفیڃی نام پدر حسن دارای 20 رای

5- آقای داود تیموری آسفیڃی نام پدر حسن دارای 13 رای

6- آقای محمد تیموری آسفیڃی نام پدر حسین دارای 12 رای

 

روستای باب دهوئیه پایین

1- آقای مصطفی حیدری دهوئی نام پدر مصطفی دارای 83 رای

2- آقای یوسف حیدری دهوئی نام پدر محمد دارای 69 رای

3- آقای منصور حیدری دهوئی نام پدر علی دارای 30 رای

4- آقای كاظم حیدری دهوئی نام پدر حسین دارای 22 رای

5- آقای مجید حیدری دهوئی نام پدر اكبر دارای 20 رای

6- آقای ناصر حیدری دهوئی نام پدر حسن دارای 19 رای

7- آقای مرتضی حیدری دهوئی نام پدر حبیب الله دارای 18 رای

 

روستای حسین آباد ده عسكر

1- آقای امیر بیكی ده عسكر نام پدر محمد دارای 65 رای

2- آقای مجید كربلائی بافقی نام پدر محمد دارای 38 رای

3- آقای علی علیزاده آریجی نام پدر مهدی دارای 33 رای

4- آقای حسین رحیم زاده حسین آباد نام پدر محمد دارای 31 رای

5- آقای مجید تیموری آسفیڃی نام پدر اصغر دارای 3 رای

 

روستای آریج

1- آقای اصغر تیموری نام پدر علی دارای 40 رای

2- آقای عباس تیموری نام پدر علی دارای 34 رای

3- آقای غلامرضا حاجی عبداللهی ده عسكری نام پدر غلامرضا دارای 25 رای

4- آقای جواد ملازینلی حسین آبادی نام پدر عباس دارای 22 رای

5- آقای عباس ملازینلی حسین آبادی نام پدر علی دارای 19 رای

6- خانم بتول اسدی آریجی نام پدر محمد دارای 7 رای

 

روستای حسین آباد باقری

1- آقای سعید بابائی بافقی نام پدر محمد رضا دارای 41 رای

2- آقای عباس غنی پور نام پدر اصغر دارای 37 رای

3- آقای غلامرضا نظری بهابادی نام پدر محمد دارای 33 رای

4- آقای سیدولی حسن زاده بهدانی نام پدر سیدرضا دارای 29 رای

5- آقای سیدابوتراب حسن زاده بهدانی نام پدر سید علی دارای 27 رای

6- آقای محمود بابائی بافقی نام پدر محمدرضا دارای 23 رای

7- آقای حاجی عباس خالقدادی باغدری نام پدر مهدی دارای 18 رای

8- آقای حسن حسین زاده بهابادی نام پدر اصغر دارای 15 رای

 

روستای ده جمال

1- آقای حسین ملكی ده جمالی نام پدر رمضان دارای 118 رای

2- آقای حسن دهقان ده جمال نام پدر غضنفر دارای 71 رای

3- آقای ابراهیم رحیمی نام پدر اكبر دارای 71 رای

4- آقای غلامحسین برخورداری ده جمالی نام پدر حسن دارای 69 رای

5- آقای علی برخورداری ده جمالی نام پدر حسن دارای 29 رای

6- خانم فرخنده توكلی كمكوئی نام پدر اكبر دارای 14 رای

 

روستای سیمكوئیه

1- آقای ذبیح الله امیری سیمكوئی نام پدر غلامرضا دارای 43 رای

2- آقای محمد امیری سیمكوئی نام پدر علی دارای 42 رای

3- آقای محمد امیری سیمكوئی نام پدر غلامحسین دارای 36 رای

4- آقای علی اكبر امیری سیمكوئیه نام پدر غلامحسین دارای 36 رای

5- آقای غلامرضا امیری سیمكوئی نام پدر زینل دارای 17 رای

 

روستای وحدت آباد

1- آقای جواد تیموری نام پدر حسین دارای 116 رای

2- آقای قنبر تیموری نام پدر حسین دارای 83 رای

3- آقای محمدجعفر تیموری آسفیڃی نام پدر اكبر دارای 81 رای

4- آقای امیر تیموری آسفیڃی نام پدر اكبر دارای 59 رای

5- آقای عباس تیموری نام پدر مصطفی دارای 34 رای

 

روستای فودیج

1- آقای عباس باقرزاده نام پدر پنجه علی دارای 61 رای

2- آقای رضا باقرزاده دهرتی نام پدر پنجعلی دارای 59 رای

3- آقای علی فلاح دهنو نام پدر حسین دارای 36 رای

4- آقای محسن حسین زاده بهابادی نام پدر محمد دارای 33 رای

5- آقای مهدی غلامی نام پدر حسین دارای 29 رای

6- آقای محمدمهدی بهرامیان بهابادی نام پدر حسین دارای 16 رای

 

روستای بهدان

1- آقای محمدعلی رضائی بهدانی نام پدر حسین دارای 52 رای

2- آقای مرتضی حیدری نژاد نام پدر محمد دارای 52 رای

3- آقای حسین حیدری نژاد نام پدر علی دارای 44 رای

4- آقای غلامرضا رضائی بهدانی نام پدر حسن دارای 41 رای

5- آقای عباسعلی حاجی حسینی نام پدر محمدعلی دارای 31 رای

6- آقای محمدرضا حاجی حسینی نام پدر علی دارای 29 رای

7- آقای حسین غنی پوربهدانی نام پدر حسن دارای 23 رای

8- آقای حسن غنی زاده بهدانی نام پدر رمضان دارای 22 رای

9- آقای حسن حیدری نژاد نام پدر علی دارای 0 رای

 

روستای هميجان

1- آقای علي محمدي پور هميجاني نام پدر محمد دارای 42 رای

2- آقای محمدحسين يعقوب زاده هميجاني نام پدر علي دارای 34 رای

3- آقای محمدحسين زينلي باغستاني نام پدر غلامرضا دارای 29 رای

4- آقای محمود قاسمي پور هميجاني نام پدر حسين دارای 18 رای

5- خانم معصومه غلامي دهوئي نام پدر حسين دارای 0 رای

 

روستای بشكان

1- خانم بتول آبید نام پدر محمد دارای 155 رای

2- آقای سیدتراب ترابی بشكانی نام پدر سیداشرف دارای 135 رای

3- آقای سیدحسین ترابی بشكانی نام پدر سید علی اكبر دارای 88 رای

4- آقای سیدرضا ترابی بشكانی نام پدر سید ابوالقاسم دارای 63 رای

5- آقای عباس آوخ نام پدر صفر دارای 61 رای

6- آقای احمد عسكری بشكانی نام پدر نصرالله دارای 35 رای

7- آقای ناصر عسكری بشكانی نام پدر اكبر دارای 2 رای

 

روستای خوسف

1- آقای سيدجليل رضوي زاده نام پدر سيد ابوتراب دارای 83 رای

2- آقای سيدمحمد رضوي خوسفي نام پدر سيدحسين دارای 66 رای

3- آقای روح الله محمدي عزيزآبادي نام پدر اصغر دارای 61 رای

4- آقای عباس ابراهيمي خوسفي نام پدر اسدالله دارای 43 رای

5- آقای ماشاءالله ابراهيمي خوسفي نام پدر حسين دارای 43 رای

6- آقای عباسعلي ابراهيمي نام پدر حسين دارای 28 رای

7- آقای رضا ابراهيمي نام پدر محمد دارای 26 رای