مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت
این جلسه که با حضور بخشداران مرکزی و آسفیچ و اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی در محل دفتر بخشدار مرکزی برگزار گردید در خصوص مشکلات و تعیین مدیرعامل جدید شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مقرر شد اعضای هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 15/2/92 مدیرعامل جدید را تعیین نمایند.