ستاد انتخابات شهرستان بهاباد تشكیل شد

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، با تعیین اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، ستاد انتخابات شهرستان رسماٌ كار خود را آغاز كرد.

سرپرست فرمانداری بهاباد با صدور احكام جداگانه ای اعضای ستاد انتخابات شهرستان را به شرح ذیل منصوب كرد.

محمد هوشمند- دبیر ستاد انتخابات شهرستان

یونس افضل- مسئول كمیته تداركات و پشتیبانی

حسین زینلی (فرزند محمدعلی)- مسئول كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

حسین زینلی (فرزند محمد)- مسئول كمیته آموزش

محمدحسن نظری- مسئول كمیته فن آوری اطلاعات

حمیدرضا یادگار- مسئول كمیته امنیتی و انتظامی