برگزاری آخرین جلسه بخشدار مرکزی در سال 91 با دهیاران

 آخرین جلسه بخشدار مرکزی و رئیس شورای بخش مرکزی در سال 91 با دهیاران در خصوص عملکرد یکساله برگزار و در پایان از دهیاران برتر بخش مرکزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.