بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

سرپرست بخشداری مرکزی به همراه رئیس اداره بهزیستی و معاون کمیته امداد بهاباد از چند منزل مددجويان تحت پوشش بهزيستي و کمیته امداد بهاباد در روستاهای ببروئیه و بنستان بازديد و از نزديك مشكلات آنها را بررسي و براي حل آنها تصميماتي اتخاذ كردند.