بازدید سالاری نماینده مرکز آمار ایران از ستاد سرشماری بهاباد

به گزارش روابط عمومی ستاد اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان بهاباد "سالاری" نماینده مرکز آمار ایران از ستاد سرشماری شهرستان بازدید و تعدادی از فرم های آماری را بازبینی نمود.