بازدید بخشدار مرکزی از مهد کودک روستای گرگین آباد به مناسبت روز جهانی کودک