بازديد بخشدار آسفيچ از جاده ده جمال - پركان

بخشدار آسفيچ مورخ 1392/08/18 از جاده ده جمال - پركان  و جاده ببروئيه - بشكان بازديد و از نزدیک در جريان پيشرفت عمليات اجرايي زير سازي و آسفالت پروژه هاي مذكور قرار گرفت. 

طبق اظهار نظر پيمانكار مربوطه و مسئولين اداره راه وشهرسازي شهرستان عمليات آسفالت جاده ده جمال - پركان ظرف ده روز آينده و عمليات زير سازي وآسفالت جاده ببروئيه - بشكان ظرف يك ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.

شايان ذكر است با تكميل پروژه هاي مذكور فاصله ارتباطي روستاهاي دهستان بنستان با مركز بخش آسفيچ به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش خواهد یافت و مسير ارتباطي شهرستان بهاباد به استان كرمان به صورت كامل آسفالت و قابل بهره برداری خواهد بود.