صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یکی از چهار صندوق اصلی کشور است که کلیه افراد بالای 18 سال سن اعم از زن و مرد سرپرست خانوار یا غیر سرپرست خانوار فاقد بیمه اجتماعی و کارفرمای مرتبط با فعالیت های کشاورزی، روستایی و افراد ساکن در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت می توانند با پرداخت 420 هزار تومان تحت پوشش و حمایت های این بیمه قرار گیرند.
دولت در این صندوق نقش کارفرما را به عهده داشته و دو برابر حق بیمه پرداختی توسط بیمه شده را پرداخت می کند و امکان انتقال سابقه از این صندوق به سایر صندوق های بیمه ای فراهم می باشد.

مزایای عضویت درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایر:
*
مستمری پیری:
هرزن ومرد روستایی،عشایری و کشاورز غیر ساکن در روستا که حداقل ۶۵ سال سن ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، میتواند ازمزایای مستمری پیری استفاده نمایدوحداقل حقوق معادل دو سوم سطح درآمدی انتخاب شده ای که درهمان سال حق بیمه مربوط به آن را پرداخت نموده است، دریافت نماید.
*
مستمری بازماندگان:
فوت ناشی از کار افراد واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده ای که در اثر حوادث ناشی از کار فوت نماید، با هرمیزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول برخورداری از مستمری بازماندگان خواهند شد.
فوت غیر ناشی از کار بازماندگان واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده متوفی که در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار، طبق مقررات صندوق با دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه و نود روزطی سال آخر، مشمول دریافت مستمری می باشند.
*
مستمری از کار افتادگی کلی:
در اثر حادثه ناشی از کار چنانچه بیمه شده صندوق در اثر حوادث ناشی از کار، توسط کمیسیون های پزشکی صندوق، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، می تواند تا پایان عمر و پس از آن افراد تحت تکفل وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده نمایند.
در اثر حادثه غیر ناشی از کار هر متقاضی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری، به تشخیص کمیسیون های پزشکی صندوق، از کارافتاده کلی شناخته شود، با داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه و به شرط آن که ظرف سال آخر منتهی به شروع بیماری، وقوع حادثه و یا تاریخ از کارافتادگی حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشد، می تواند از مزایای مستمری استفاده نماید.

از کلیه کسانی که بیمه نیستند دعوت می شود با مراجعه به اداره تعاون روستایی شهرستان بهاباد واقع در خیابان امام خمینی(ره) - جنب حسینیه فاطمیه ازخدمات این بیمه بهره مند گردند. شماره تماس 32470477