یک عقاب توسط یکی از همیاران طبیعت، تحویل محیط بان بخش آسفیچ گردید. این عقاب در حال حاضر رو به بهبود است و به زودی پس از اطمینان از سلامت کامل و قدرت پراوز در دامن طبیعت رها خواهد شد.