مسائل و مشکلات روستای ده محمد رفیع مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه ای با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای ده محمد رفیع مسائل و تعدادی از معتمدین روستا مشکلات روستا از جمله درخواست جابجایی روستا به مکان جدید بررسی و مقرر شد موضوع ازطریق استان پیگیری و اقدام شود.