سفر آموزشي و توجيهي بخشداران و دهياران منتخب به استان اردبيل

 

در اين سفر يك هفته اي كه با حضور جمعي از مسئولين دفتر امور روستايي و بخشداران و دهياران منتخب استان برگزار گرديد، بازديدكنندگان با برخي از فعاليت هاي عمراني و آموزشي دفتر امور روستايي استان اردبيل آشنا شدند.
لازم به ذكر است آقاي محسن نعيمي (بخشدار مركزي و حسين نبي زاده دهيار روستاي گرگين آباد دهستان جلگه به نمايندگي از بخش مركزي) در اين سفر حضور داشتند.