به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ سرپرست بخشداری با حضور در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد و دیدار با حاتمی، مدیرعامل این شرکت، مسائل و مشکلات حوزه آب روستایی را بیان نمود.

"حسین زینلی" در این جلسه معضل کم آب و خشکسالی را یکی از عمده ترین مشکلات روستاهای بخش برشمرد و خواستار برنامه ریزی و اختصاص بودجه برای آبرسانی به روستاهای کم آب شد.

در این جلسه همچنین روند پیشرفت پروژه آبرسانی به روستاهای تنگل همیجان، بهدان و فودیج و نیز آب رسانی به روستاهای ده جمال، آسفیچ و وحدت آباد مورد بررسی قرار گرفت.