ساخت سرویس بهداشتی جهت روستاهای محروم

 

در جلسه ای که بخشدار مرکزی با رئیس بسیج سازندگی و نماینده مرکز بهداشت بهاباد جهت ساخت سرویس بهداشتی روستاهای محروم برگزار نمود مقرر شد در خصوص ساخت سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای محروم بخش مرکزی به ترتیب اولویت و اعلام از سوی بخشداری مرکزی با همکاری بسیج سازندگی و مرکز بهداشت شهرستان اقدام گردد.