ساخت جوب هاي سيماني روستاي ده علي و وحدت آباد به پايان رسد

پروژه ساخت جوب هاي سيماني روستاهاي وحدت آباد و ده علي به پايان رسيد و هم اکنون اين جوب هاي سيماني در حال استفاده مي باشد.