برگزاری جلسه دهیار و شورای روستای کریم آباد با نماینده طرح مطالعاتی منارید