بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از راه های اصلی و فرعی شهرستان و برخی از روستاهای بخش مرکزی