رئیس بیمارستان حکیم بهابادی شهرستان بهاباد از اهدای دو دستگاه نوار قلب به بیمارستان حکیم بهابادی خبر داد.
دکتر احمد ابوالحسنی بهابادی در این رابطه گفت: این دو دستگاه از سوی خیرین محترم شهرستان خانواده شهید جلال کاظمی و همسرحاج عبدالرضا عابدی تهیه و به بخشهای داخلی و اطفال و اورژانس بهاباد اهدا گردید.