آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی بخش مركزی بهاباد

 

 

 

بسمه تعالی

_______________

فرم شماره 28

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مركزی می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای ......... به شرح زیر می باشد:

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای احمدآباد

1 - آقای  سیدحمزه  حسینی ندنی  فرزند سید محمود

2 - آقای  علی اصغر  خوش خوش آبادی  فرزند حسن 

3 - آقای  حسن  دهقان بهابادی  فرزند علی 

4 - آقای  حسین  دهقان بهابادی  فرزند علی 

5 - آقای  رضا  رستگار  فرزند حسن

6 - آقای  علیرضا  رستگاراحمدآبادی  فرزند حسین

7 - آقای  حسن  كارگردهنودشتی مشهور به حسن علی خان فرزند علی

8 - آقای  محمد  ولی نژاداحمدآبادی  فرزند حسین

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای كریم آباد

1 - آقای  محمدرضا  پوررضائی  فرزند محمد كد نامزد 1252

2 - آقای  محمد  توكلی كمكوئی  فرزند ماشالله كد نامزد 1254

3 - آقای  حبیب اله  جنائی كریم آباد  فرزند محمد كد نامزد 1257

4 - آقای  عباس  دهقان مشهور به عباس دهقان فرزند رزاق كد نامزد 1284

5 - آقای  احمد  رضائی كریم آبادی مشهور به احمد رضایی فرزند علی كد نامزد 1412

6 - آقای  احمد  ولی زاده خیرآباد مشهور به صاحب فرزند محمد كد نامزد 1547

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای جعفرآباد

1 - خانم  زهرا  زارعی جلال آبادی  فرزند حسن  كد نامزد 1416

2 - آقای  علی اصغر  قاسمی  فرزند محمد كد نامزد 1478

3 - آقای  علی اكبر  قاسمی  فرزند حسین  كد نامزد 1479

4 - آقای  محمد  قاسمی  فرزند حسین كد نامزد 1481

5 - آقای  علی اصغر  قاسمی چله خانه مشهور به قاسمی چله خانه فرزند رجبعلی كد نامزد 1484

6 - آقای  علی اكبر  قاسمی چله خانه  فرزند محمد كد نامزد 1485

7 - خانم  فاطمه  قاسمی چله خانه  فرزند حسن كد نامزد 1486

8 - آقای  محمد  محمدی علی آباد مشهور به حاجی محمد فرزند حسین  كد نامزد 1524

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای خیرآباد

1 - آقای  عباس  حاجی عبداللهی رحیم آبادی  فرزند حسین كد نامزد 1262

2 - آقای  احمد  عباسی جعفرآباد  فرزند حسین  كد نامزد 1429

3 - آقای  حسن  عسكری خیرآباد  فرزند حسین كد نامزد 1461

4 - آقای  عباس  عسكری خیرآباد  فرزند اصغر كد نامزد 1462

5 - آقای  حسن  كارگرخیرآباد  فرزند حسین كد نامزد 1491

6 - آقای  محمد  ولی زاده  فرزند جواد كد نامزد 1546

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای دهنودشت

1 - آقای  حسین  ابراهیمی دهنودشت  فرزند اكبر كد نامزد 1215

2 - آقای  محمدرضا  جنائی احمدآباد  فرزند محمد كد نامزد 1256

3 - آقای  اصغر  دهقان بهابادی  فرزند علی كد نامزد 1285

4 - آقای  عباس  دهقان بهابادی  فرزند اصغر  كد نامزد 1289

5 - آقای  سیدمسیب  سیدحسینی بهابادی  فرزند سیدمحسن كد نامزد 1421

6 - آقای  سیدحسین  هاشمی احمدآبادی  فرزند سیدعلی كد نامزد 1549

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای دهنوملااسماعیل

1 - آقای  نظرعلی  ااسماعیلی حسین آبادی  فرزند محمدحسین كد نامزد 1214

2 - آقای  احمد  اسماعیلی خیرآبادی  فرزند حسن كد نامزد 1218

3 - آقای  عبدالرضا  اسمعیلی حسین آبادی  فرزند نظرعلی كد نامزد 1241

4 - آقای  علی  اسمعیلی حسین آبادی  فرزند حسن كد نامزد 1242

5 - آقای  ابوالفضل  كارگرخیرآباد  فرزند محمد كد نامزد 1487

6 - آقای  غلامرضا  كارگرخیرآباد  فرزند حسن كد نامزد 1497

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای رحیم آباد

1 - آقای  بمانعلی  عسكری علی آباد  فرزند محمد كد نامزد 1465

2 - آقای  عباس  عسكری علی آباد  فرزند حسین  كد نامزد 1467

3 - آقای  حسین  كارگرخیرآباد  فرزند اكبر كد نامزد 1492

4 - آقای  حسین  كارگرخیرآباد  فرزند حسن كد نامزد 1494

5 - آقای  عباس  كارگرخیرآباد  فرزند حسن كد نامزد 1495

6 - آقای  علی اصغر  كارگرخیرآباد  فرزند حسن  كد نامزد 1496

7 - خانم  فاطمه  محمدی علی آباد  فرزند حسین  كد نامزد 1521

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای گرگین آباد

1 - آقای  حسین  حیدری  فرزند محمدرضا  كد نامزد 1265

2 - آقای  محمد  حیدری  فرزند حسن  كد نامزد 1267

3 - آقای  حسن  حیدری پوراحمدآبادی  فرزند علی كد نامزد 1268

4 - آقای  حسن  حیدری دهنودشت  فرزند محمد كد نامزد 1271

5 - آقای  حسن  حیدری دهنودشت  فرزند حسین كد نامزد 1272

6 - آقای  علی  عبداللهی دهنودشت  فرزند حسن  كد نامزد 1456

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای ده محمدرفیع

1 - آقای  حسین  حاجی زاده ده رفیعی  فرزند محمدباقر كد نامزد 1258

2 - آقای  عبدالرضا  حاجی زاده ده رفیعی  فرزند حسن  كد نامزد 1259

3 - آقای  محمد  حاجی زاده ده رفیعی  فرزند اكبر كد نامزد 1261

4 - آقای  حبیب  كارگرخیرآباد  فرزند حسن  كد نامزد 1489

5 - آقای  حسین  نجفی  فرزند علی كد نامزد 1542

6 - آقای  حسین  نجفی  فرزند محمد كد نامزد 1545

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای درب هنز

1 - آقای  علی اكبر  اسماعیل نژاد  فرزند حسین كد نامزد 1217

2 - آقای  اصغر  اسمعیل نژادفضل آبادی  فرزند حسین  كد نامزد 1219

3 - آقای  حسین  اسمعیلی نژاد  فرزند اصغر كد نامزد 1245

4 - آقای  مهدی  اسمعیلی نژادفضل آبادی  فرزند اصغر كد نامزد 1246

5 - آقای  علی اكبر  رضائی  فرزند رضا كد نامزد 1296

6 - آقای  عباس  زینلی درب هنزی  فرزند حسین  كد نامزد 1418

7 - آقای  مهدی  زینلی درب هنزی  فرزند حسین  كد نامزد 1419

8 - آقای  محمدرسول  صبوحی  فرزند عبدالصمد كد نامزد 1424

9 - آقای  سعید  مهدوی سنجدك  فرزند حسین  كد نامزد 1528

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای علی آبادملاعلیرضا

1 - آقای  محمود  خیراندیش شوركی  فرزند حسین كد نامزد 1281

2 - آقای  عباسعلی  رضائی پور  فرزند حسن كد نامزد 1297

3 - آقای  محمدجواد  رضائی پورعلی آباد  فرزند حسین  كد نامزد 1298

4 - آقای  علیرضا  عسكری خیرآباد  فرزند حسین كد نامزد 1464

5 - آقای  رضا  محمدی علی آباد  فرزند علی اكبر كد نامزد 1518

6 - خانم  زهرا  محمدی علی آباد مشهور به محمدی فرزند علی كد نامزد 1519

7 - آقای  محمد  محمدی علی آبادی  فرزند حسن  كد نامزد 1525

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای فضل آباد

1 - آقای  حسین  اكبری  فرزند علی  كد نامزد 1248

2 - آقای  حسین  درندی  فرزند محمد كد نامزد 1282

3 - آقای  محمدجواد  فلاح  فرزند علی كد نامزد 1469

4 - آقای حسن  فلاح فضل آبادی مشهور به حسن علی عبدالله  فرزند علی كد نامزد 1471

5 - آقای حسین  فلاح فضل آبادی  فرزند غلامرضا كد نامزد 1472

6 - آقای حسینعلی  مازرینی  فرزند محمد كد نامزد 1516

7 - آقای  محمد  مازرینی  فرزند حسین كد نامزد 1517

8 - آقای  حسین  منصوریان  فرزند رجبعلی كد نامزد 1527

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای زاركوییه

1 - آقای  جواد  اسمعیلی هرمیزی  فرزند اكبر كد نامزد 1247

2 - آقای  حسن  برزگرزاركوئی  فرزند محمد  كد نامزد 1249

3 - آقای  علی  ظهیری  فرزند تقی كد نامزد 1425

4 - آقای  محمدتقی  ظهیری  فرزند علی كد نامزد 1426

5 - آقای  سیدعلی اصغر  میرمحمدی زاركوئی  فرزند سیدحسین كد نامزد 1529

6 - آقای  سیدمحمدرضا  میرمحمدی زاركوئیه  فرزند سیدحسن كد نامزد 1541

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سنجدك

1 - آقای  مهدی  اسكندری سنجدك  فرزند حسین كد نامزد 1216

2 - آقای  علی  خانی پركی  فرزند حسین  كد نامزد 1278

3 - آقای  اكبر  عبداللهی بوئی آبادی  فرزند غضنفر كد نامزد 1452

4 - آقای  علی  عبداللهی سنجدكی  فرزند حسن كد نامزد 1459

5 - آقای  كاظم  فلاح فضل آبادی  فرزند محمد كد نامزد 1475

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای پرك

1 - آقای  حسن  خانی پركی  فرزند نجف  كد نامزد 1275

2 - آقای  رضا  رحیمیان  فرزند حسن كد نامزد 1291

3 - آقای  محمد  رحیمیان  فرزند حسین  كد نامزد 1292

4 - آقای  محمودرضا  عابدینی سنجدكی  فرزند اكبر  كد نامزد 1427

5 - آقای  هادی  عابدینی سنجدكی  فرزند اكبر  كد نامزد 1428

6 - آقای  ابوالحسن  عبداللهی بوئی آبادی  فرزند محمد كد نامزد 1451

7 - آقای  صمدالله  عبداللهی بوئی آبادی  فرزند محمد كد نامزد 1454

8 - آقای  محمدرضا  عفتی بهابادی  فرزند غلامرضا كد نامزد 1468

9 - آقای  جمال  كرمی بوئی آباد  فرزند علی  كد نامزد 1512

10 - آقای  سعید  ملاحسنی بوئی آباد مشهور به ملا حسینی فرزند حسین كد نامزد 1526

 

توجه :

1-   نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3  نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

2-   هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری بخش مركزی شهرستان بهاباد در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

3-    شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

 

 

 

محسن نعیمی دهنوی

بخشدار بخش مركزی شهرستان بهاباد