نایب رئیس بانوان هیئت روستایی عشایری بخش مرکزی معرفی شد

"محمد هوشمند" سرپرست بخشداری مرکزی و رئیس هیئت روستایی و عشایری بخش مرکزی در حکمی خانم "الهام جنایی کریم آبادی" را به عنوان نایب رئیس بانوان هیئت روستایی و عشایری بخش مرکزی منصوب نمود.

لازم به ذکر است خانم جنایی دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی می باشد.