برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق بخشداری مرکزی

در این جلسه که با حضور سرپرست بخشداری مرکزی و جمعی از کارشناسان بخشداری، در محل دفتر بخشدار برگزار شد، مقرر گردید جلسات هر 15 روز یکبار جهت بررسی مصوبات شوراهای روستایی تشکیل و جهت بررسی و دستور نهایی صادر گردد.