برگزاری اولین آزمون کلاسهای آموزشی مرحله سوم سرشماری