بخشدار مرکزی

 

محمد هوشمند بهابادی
سرپرست بخشداری مرکزی بهاباد