بازدید کارشناسان بخشداری مرکزی و فرمانداری از روستای شمال آباد و ایستگاه انتقال آب به بهاباد

کارشناسان بخشداری مرکزی با همراهی کارشناس فرمانداری، رئيس اداره راه و شهرسازی و کارشناس جهاد کشاورزی از روستای شمال آباد و ایستگاه انتقال آب به بهاباد بازدید نمودند.