بازدید سرزده سرپرست بخشداری مرکزی از اداره صنعت، معدن و تجارت و نمایندگی شرکت نفت

 

سرپرست بخشداری مرکزی به صورت سرزده از نمایندگی شرکت نفت و اداره صنعت، معدن و تجارت بازدید و از نزدیک در جریان خدمت رسانی این دو اداره به اهالی قرار گرفت. همچنین مسائل و مشکلات این ادارات توسط مسئولین مربوطه بیان و تعدادی از مراجعین مواردی را با سرپرست بخشداری مرکزی در میان گذاشتند.