بازدید بخشدار مرکزی از روستای نیزار

 

بخشدار مرکزی به همراه کارشناسان فرمانداری از روستای نیزار بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مشکلات این روستا قرار گرفتند. در این بازدید بخشدار مرکزی در خصوص مشکلات روستا از جمله بازسازی قنات قول مساعدت و پیگیری داد.