بازديد مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت تعاوني دهياري هاي بهاباد از شركت تعاوني وحدت مهريز

در بازديدي كه در روز پنجشنبه مورخ 7/9/92 از ساعت 8 صبح با حضور "رحماني" مديرعامل و "باقري" رئيس هيات مديره شركت تعاوني دهياريها، "قانع" كارشناس بخشداري مركزي و همراهي "خراساني" مديرعامل و آقاي "ابوئي" مسئول فني دهياريهاي مهريز  از برخي واحدهاي توليدي و صنعتي و تحت نظارت شركت تعاوني وحدت دهياران مهريز از قبیل: كارگاه بلوك زني، پارك هاي روستايي در حال ساخت، پرو‍ژه هاي راهسازي بين مزارع، معدن و كارخانه فراوري  شن و ماسه، گلخانه هاي توليد خيار، واحد 1000 رأسي توليدي گاو شيري، بازديد به عمل آمد.