بازديد بخشدار مركزي از روستاي دوقله

در اين بازديد 4 ساعته  كه بخشدار مركزي به همراه كارشناسان  در روز سه شنبه مورخ 28/6/91 از روستاي دوقله به عمل آوردند تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

مقرر شد در خصوص راه  دسترسي به  روستا و همچنين آب شرب  و مشكل كشاورزان بويژه اصلاح و ترميم جوب هاي آب و اصلاح سيستم آبياري مزارع و باغات روستا، بخشداري مركزي از طريق اداره راه و شهرسازي، آبفاي روستايي و جهاد كشاورزي موضوع را تحت پيگيري ويژه در دستور كار قرار دهند.