بازديد بخشدار آسفيچ از برخی ادارات بخش

بخشدار آسفيچ از ادارات دامپزشكی، پست و كتابخانه عمومي بخش آسفیچ بازديد و از نزديك مسائل و مشكلات اين ادارات را مورد بررسي قرار داد. 

وي در اين بازديد به مسئولين ادارات خدمترساني به مردم را سفارش كرد و گفت: اين امر بايد در اصول كار ادارات قرار گيرد.