یک عقاب توسط یکی از همیاران طبیعت، تحویل محیط بان بخش آسفیچ گردید

یک عقاب توسط یکی از همیاران طبیعت، تحویل محیط بان بخش آسفیچ گردید


یک عقاب توسط یکی از همیاران طبیعت، تحویل محیط بان بخش آسفیچ گردید. این عقاب در حال حاضر رو به بهبود است و به زودی پس از اطمینان از سلامت کامل و قدرت پراوز در دامن طبیعت رها خواهد شد.