گزارش تصویری نصب بنر هفته ارتباطات و روابط عمومی در سطح شهرستان بهاباد

گزارش تصویری نصب بنر هفته ارتباطات و روابط عمومی در سطح شهرستان بهاباد