گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن در بخش های مرکزی و آسفیچ بهاباد

گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن در بخش های مرکزی و آسفیچ بهابادآسفیچ

ده جمال

 

بنستان

احمدآباد

 

دهنوملااسماعیل

 

علی آباد

 

کریم آباد