گزارش تصویری دیدار با سادات مدارس روستای آسفیچ

گزارش تصویری دیدار با سادات مدارس روستای آسفیچ