گزارش تصویری بازرسی ستاد صيانت شهرستان بهاباد از ادارات و نهادها(2)

گزارش تصویری بازرسی ستاد صيانت شهرستان بهاباد از ادارات و نهادها(2)