گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی از زیرسازی مسیر ورودی روستای درب هنز

گزارش تصویری بازدید بخشدار مرکزی از زیرسازی مسیر ورودی روستای درب هنز